Skip to main content

νομική ειδοποίηση

Το έργο Finanzfit συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΧΟΣΤΕΡ:

Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) 

Volmerswerther Strasse
7940221 Duesseldorf

T. +49 211 3007-700
E. kontakt[ ät ]whkt.de 

Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται από το West German Chamber of Crafts σε αυτόν τον διακομιστή, πιο συγκεκριμένα, τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, ο ήχος, το βίντεο ή τα κινούμενα σχέδια, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξής τους στις ιστοσελίδες - υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, εκτός εάν αναφέρεται  διαφορετικά. Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν επιτρέπεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (αντιγραφή, επεξεργασία, μετάφραση, αποθήκευση ή αναπαραγωγή σε βάσεις δεδομένων ή σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα) απαιτεί προηγούμενη ρητή και γραπτή άδεια. Η άδεια χορηγείται από τα υπεύθυνα πρόσωπα που αναφέρονται στην επιγραφή

Η ανατύπωση και χρήση των δελτίων τύπου και των ομιλιών επιτρέπονται ρητά με αναφορά στην πηγή.

Επιπλέον, οι εικόνες, τα γραφικά, τα κείμενα ή άλλα αρχεία ενδέχεται να υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, εν όλω ή εν μέρει. Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και προστατεύονται από τρίτα μέρη, υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στις διατάξεις του αντίστοιχου έγκυρου νόμου περί εμπορικών σημάτων και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αντίστοιχων εγγεγραμμένων κατόχων. Η απλή αναφορά μιας επωνυμίας στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι η επωνυμία δεν προστατεύεται από τα δικαιώματα τρίτων.

Αποποίηση ευθυνών
Το West German Chamber of Crafts έχει πραγματοποιήσεο σχολαστικό έλεγχο όλων των παρεχόμενες στο παρόν ιστότοπο πληροφοριών. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα και τη συνεχή διαθεσιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Παρά τις διατάξεις του § 675 (2) BGB, το West German Chamber of Crafts και οι υπάλληλοί του δεν ευθύνονται για ζημιές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη χρήσης των παρεχόμενων στο παρόν ιστότοπο πληροφοριών ή δεδομένων. Αυτό ισχύει επίσης για τις τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από ιούς υπολογιστών κατά την φόρτωση ή τη λήψη δεδομένων ή κατά την εγκατάσταση ή τη χρήση λογισμικού.

Ο παρών αποκλεισμός ευθύνης δεν περιλαμβάνει την εκ προθέσεως πρόκληση ζημίας, καθώς και την πρόκληση ζημίας στη ζωή και στην υγεία λόγω της εξ αμέλειας παράβασης των καθηκόντων εκ μέρους του West German Chamber of Crafts ή των νόμιμων εκπροσώπων του.

Επιπλέον, ο παρών αποκλεισμός ευθύνης δεν περιλαμβάνει τις ζημίες που προκαλούνται λόγω βαριάς αμέλειας εκ μέρους του West German Chamber of Crafts, και τις ζημίες που προκαλούνται εκ προθέσεως ή βαρειάς αμέλειας εκ μέρους των νόμιμων εκπροσώπων του.

Επιπλέον, ο παρών αποκλεισμός ευθύνης δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις παράβασης ουσιωδών υποχρεώσεων, και τις περιπτώσεις στις οποίες το West German Chamber of Crafts έχει δώσει την ρητή του εγγύηση. Οι ουσιώδεις υποχρεώσεις είναι εκείνες, η παράβαση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης ή του σκοπού των αμοιβαίων σχέσεων, ή εκείνες, η εκπλήρωση των οποίων καθιστά δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή των αμοιβαίων έννομων σχέσεων, και στην τήρηση των οποίων η πλευρά του ζημιωθέντος μπορεί τακτικά να βασίζεται, και σε αυτή τη περίπτωση, σε περίπτωση απλής αμέλειας η ευθύνη αναλαμβάνεται μόνο για την τυπική για τη σύμβαση και προβλέψιμη ζημία.

Ο αποκλεισμός ευθύνης δεν περιλαμβάνει επίσης τις ζημίες, η ευθύνη για τις οποίες προβλέπεται από δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς. Αυτό επεκτείνεται και στην ευθύνη που αναφέρεται στο § 839 BGB (ευθύνη για παράβαση επίσημου καθήκοντος).

Στις ιστοσελίδες με ειδική επισήμανση αντικατοπτρίζονται οι απόψεις και τα ευρήματα των ατόμων που κατονομάζονται εκεί.

Το West German Chamber of Crafts διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει μεμονωμένα μέρη του ιστοτόπου ή ολόκληρο τον ιστότοπο  χωρίς ειδική ειδοποίηση ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη δημοσίευση υλικού.

Σύνδεσμοι και αναφορές (αποκαλούμενες αποποιήσεις)

Με παραπομπές στις ιστοσελίδες άλλων παρόχων (συνδέσμους), το West German Chamber of Crafts μονάχα παρέχει πρόσβαση στη χρήση του περιεχομένου τους. Δεν ευθύνεται για το περιχόμενό τους. Για τυχόν παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, καθώς και για τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη χρήσης αυτού του περιχομένου ευθύνονται μόνο οι ιδιοκτήτες των ιστοσελίδων αυτών. 

Κατά τη στιγμή της αρχικής σύνδεσης με αυτές τις ιστοσελίδες, το συντακτικό προσωπικό του West German Chamber of Crafts έχει πραγματοποιήσει σχολαστικό έλεγχο του περιεχομένου τους με σκοπό τον εντοπισμό στοιχείων η παρουσία των οποίων μπορεί να συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη. Κανένα τέτοιου είδους στοιχείο δεν είχε εντοπιστεί. Ωστόσο, το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς τη γνώση του West German Chamber of Crafts. Μόλις το West German Chamber of Crafts διαπιστώσει ή ενημερωθεί από τρίτο μέρος ότι σε μια από τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες υπάρχει περιεχόμενο, η παρουσία του οποίου συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη, θα αφαιρέσει αμέσως τον σύνδεσμο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Facebook
Ο παρών ιστότοπος δεν έχει ενσωματωμένα πρόσθετα που μεταδίδουν δεδομένα απευθείας στο Facebook. Ωστόσο, κατά τη χρήση σελίδας μας στο Facebook, τα δεδομένα επισκεπτών καταγράφονται και γίνονται προσβάσιμα για εμάς, μέσω των λεγόμενων Page-Insights του Facebook. Tα Page-Insights αποτελούν συνοπτικά δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερωνόμαστε για τις αλληλεπιδράσεις των επισκεπτών με την σελίδα μας Facebook. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1(f)  DSGVO, καθώς εκ μέρους μας υπάρχει έννομο συμφέρον για τη χρήση της σελίδας στο Facebook ως μέσου επικοινωνίας. Η λειτουργία της σελίδας χωρίς τα Page-Insights από το Facebook δεν προβλέπεται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Page-Insights μπορείτε να βρείτε στο www.facebook.com/business/help/144825579583746

Σημείωση
Οι διαδικτυακοί πόροι του WHKT απευθύνονται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Ωστόσο, με σκοπό την καλύτερη αναγνωσιμότητα και πιο εύκολη κατανόηση των κειμένων χρησιμοποιείται μόνο ο γενικός (αρσενικός) τύπος. 

Όλες οι νομικές διαφορές που προκύπτουν από αυτόν τον ιστότοπο διέπονται αποκλειστικά από τη γερμανική νομοθεσία.

Παράπονα / Επίλυση διαφορών
Στον σύνδεσμο ec.europa.eu/odr/ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, που δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να επιλύουν τις διαφορές που σχετίζονται με τις διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς τη συμμετοχή δικαστηρίου στο αρχικό στάδιο.

Γενική υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με την § 39 Νόμος περί επίλυσης διαφορών καταναλωτή (VSBG): Η WHKT δεν να συμμετέχετε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατά την έννοια του VSGB.

Υπεύθυνος
Διευθύνων Σύμβουλος Dr. iur. Florian Hartmann