Skip to main content

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Finanzfit-projektet samfinansieras av ERASMUS + -programmet för Europeiska unionen.

HOSTER-WEBBPLATS:

Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) 

Volmerswerther Strasse
7940221 Duesseldorf

T. +49 211 3007-700
E. kontakt[ ät ]whkt.de 

Upphovsrätt
Allt innehåll som publiceras på denna server av Westdeutscher Handwerkskammertag - i synnerhet texter, bilder, grafik, ljud-, video- eller animationsfiler inklusive deras arrangemang på webbsidorna - är föremål för upphovsrätt om inte annat uttryckligen anges. All användning som inte är tillåten enligt upphovsrättslagen - särskilt för kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska media och system - kräver skriftlig förhandstillstånd. Tillstånd ges av de ansvariga personer som nämns i avtrycket.

Omtryck och utvärdering av pressmeddelanden och tal är uttryckligen tillåtet med hänvisning till källan.

Dessutom kan bilder, grafik, text eller andra filer helt eller delvis vara föremål för upphovsrätt från tredje part. Alla varumärken och varumärken som nämns i Internet-erbjudandet och, i förekommande fall, skyddade av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i respektive giltig varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt. Enbart omnämnandet av ett varumärke i vårt interneterbjudande innebär inte att varumärket inte skyddas av tredje parts rättigheter.

Vaming
Westdeutsche Handwerkskammertag har noggrant kontrollerat all information som tillhandahålls inom detta område efter bästa kunskap och tro. Ingen garanti ges dock för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet och konstant tillgänglighet av informationen.

Trots bestämmelserna i § 675 (2) i den tyska civillagen (BGB) är WHKT och dess anställda inte ansvariga för skador som härrör från användning eller icke-användning av informationen eller uppgifterna som tillhandahålls på denna webbplats. Detta gäller även skador som orsakas av datavirus när du hämtar eller laddar ner data eller installerar eller använder programvara.

Denna uteslutning av ansvar gäller inte ansvar på grund av avsikt och om skada på grund av skada på liv, kropp eller hälsa beror på en oaktsam skyldighet från västra tyska hantverkammaren eller en avsiktlig eller grovt oaktsam överträdelse av en juridisk ombud eller ställföreträdare.

Dessutom utesluts inte skador som orsakats av den västra tyska kammaren för skickligt hantverk och småföretag genom grov vårdslöshet eller av deras juridiska ombud eller vikarierade agenter genom avsikt eller grov vårdslöshet.

Dessutom gäller undantag från ansvar inte på grund av överträdelse av väsentliga skyldigheter och om Westdeutsche Handwerkskammertag uttryckligen har åtagit sig en garanti för en viss egenskap. Väsentliga skyldigheter är de skyldigheter vars överträdelse skulle äventyra uppnåendet av avtalets syfte eller syftet med de ömsesidiga relationerna, eller om fullgörandet av detta endast gör det möjligt att genomföra kontraktet eller de ömsesidiga rättsliga förhållandena alls på vilken den skadelidande regelbundet kan förlita sig, varvid i detta fall i fall av enkel oaktsamhet endast ansvar tas för den kontraktstypiska, rimligen förutsebara skada.

Undantaget från ansvar gäller inte heller för skador som täcks av ansvar enligt obligatoriska lagstadgade bestämmelser. Detta gäller särskilt ansvaret enligt § 839 BGB (ansvar för brott mot officiell tjänst).

Speciellt markerade internetsidor återspeglar åsikterna och resultaten från de personer som nämns där.

Westdeutsche Handwerkskammertag förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort enskilda webbsidor eller hela erbjudandet utan särskilt meddelande eller att avbryta publiceringen tillfälligt eller permanent.

Länkar och referenser (så kallade ansvarsfriskrivningar)
Genom att korsreferera till andra leverantörers webbplatser (länk) ger Westdeutsche Handwerkskammertag bara tillgång till användningen av detta innehåll. Det ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Endast respektive leverantör av den länkade webbplatsen är ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som härrör från användning eller icke-användning av sådant innehåll och information.

Vid tidpunkten för den första länken till dessa Interneterbjudanden kontrollerade redaktionen för den västra tyska hantverksföreningen detta innehåll efter bästa kunskap och tro för att avgöra om det skulle kunna ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Inget sådant ansvar kunde dock fastställas. Innehållet på dessa sidor kan dock ändras när som helst utan kunskap från den västra tyska hantverkskammaren. Så snart den västtyska kammaren för skickligt hantverk fastställer eller får information av en tredje part att en länkad webbsida utlöser civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar kommer den omedelbart att ta bort länken, så långt det är tekniskt möjligt.

Facebook
Det finns inga plugins integrerade på denna webbplats som överför data direkt till Facebook. Men när du använder vår Facebook-fansida registreras besökardata och görs tillgängliga för oss via så kallade Facebook-sidinsikter. Page-Insights är sammanfattade data som kan användas för att ta reda på hur besökare interagerar med vår Facebook-fansida. Dessa uppgifter samlas in i enlighet med art. 6 Para. 1 f DSGVO, eftersom vi har ett legitimt intresse av att använda Facebook-fansidan som ett kommunikationsmedel. Funktionen av fansidan utan sidinsikter är inte avsedd av Facebook. Mer information om Page-Insights finns på www.facebook.com/business/help/144825579583746

Noterade
Internetutbudet från den västra tyska hantverkammaren och småföretagen riktar sig lika till män och kvinnor, såvida inte annat uttryckligen anges. På grund av den bättre läsbarheten och förståelsen av texterna används emellertid endast den manliga formen av person.

Alla juridiska tvister som härrör från denna webbplats omfattas uteslutande av tysk lag.

Klagomål / tvistlösning
Under länken ec.europa.eu/odr/ tillhandahåller EU-kommissionen en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister i samband med deras online-order / tjänst, initialt utan inblandning av en domstol.

Allmän informationsskyldighet enligt § 39 Consumer Dispute Settlement Act (VSBG): WHKT deltar inte i tvistlösningsförfaranden i VSGB: s mening.

Ansvarig
VD Dr. iur. Florian Hartmann