Διδακτικοί πόροι

Εργαστήριο #1: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Θέμα: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 20 σελίδες
Συνολική διάρκεια: περίπου 4 ώρες
Αριθμός ακαδημαϊκών ωρών: 5 (1 Ακαδημαϊκή Ώρα = 45 λεπτά)

 

Περιγραφή:


Το Εργαστήριο Finanzfit # 1 με θέμα "Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία" προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτή και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η διάρκειά του να είναι περίπου 4 ώρες, και να διεξάγετα σε ομάδα. Μεμονωμένες ασκήσεις ή μεμονωμένα τμήματα του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο εργαστήριο. Για τη διευκόλυνση της δόμησης του εργαστηρίου ή της χρήσης των μεμονωμένων ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.
Βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες. Το επίκεντρο του εργαστηρίου είναι, φυσικά, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι πέντε ενότητες βασίζονται η μια στην άλλη ως εξής:

 1. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το θέμα με δικές τους γνώσεις και διαίσθηση.
 2. Στην επόμενη φάση στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται οι βασικές οικονομικές δεξιότητες: οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν το εισόδημα και τις δαπάνες τους, καθώς και την ικανότητά τους να εξοικονομούν.
 3. Οι αποκτηθείσες ικανότητες διευρύνονται μέσω της άσκησης, στη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν με ποιους τρόπους μπορούν να επενδύσουν τις αποταμιεύσεις τους. Θα διδαχθούν και πιο περίπλοκα θέματα, όπως ο υπολογισμός των επιτοκίων και διάφορα είδη επενδύσεων.
 4. Για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παίξουν μίνι-παιχνίδια στο webapp.
 5. Τέλος, στο webapp είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μαθησιακής επιτυχίας και την εμβάθυνση των γνώσεων με την βοήθεια των ψηφιακών μέσων. 

Λήψη

Εργαστήριο #2: Χρηματοδότηση

Θέμα: Χρηματοδότηση
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 24 σελίδες
Συνολική διάρκεια: περίπου 4 ώρες
Αριθμός ακαδημαϊκών ωρών: 5 (1 Ακαδημαϊκή Ώρα = 45 λεπτά)

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Finanzfit # 2 με θέμα "Χρηματοδότηση" προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτή, και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η διάρκειά του να είναι περίπου 4 ώρες, και να διεξάγετα σε ομάδα. Μεμονωμένες ασκήσεις ή μεμονωμένα τμήματα του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο εργαστήριο. Για τη διευκόλυνση της δόμησης του εργαστηρίου ή της χρήσης των μεμονωμένων ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.
Βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες. Το επίκεντρο του εργαστηρίου είναι, φυσικά, η χρηματοδότηση.
Οι πέντε ενότητες βασίζονται η μια στην άλλη ως εξής:

 1. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το θέμα με δικές τους γνώσεις και διαίσθηση.
 2. Στην επόμενη φάση στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται βασικές οικονομικές δεξιότητες: οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις σημαντικές βασικές έννοιες σχετικές με τις πιστώσεις.
 3. Οι αποκτηθείσες ικανότητες εμπεδώνονται από τους εκπαιδευόμενους μέσω άσκησης, στη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόμενοι  θα πρέπει να σκεφτούν, π.χ. πως λειτουργεί στη πράξη η λήψη ενός δανείου. Για τη διδασκαλία των πιο περίπλοκων θεμάτων, όπως οι διαφορές μεταξύ των ειδών πίστωσης, θα χρησιμοποιηθούν παραδείγματα.
 4. Για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παίξουν μίνι-παιχνίδια στο webapp.
 5. Τέλος, στο webapp είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μαθησιακής επιτυχίας και την εμβάθυνση των γνώσεων  με την βοήθεια των ψηφιακών μέσων. 

Λήψη

Εργαστήριο #3: Ασφάλειες

Θέμα: Τι ειναι η ασφαλιση και ποιο ειδοσ χρειαζομαι;
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 24 σελίδες
Συνολική διάρκεια: περίπου 4 ώρες
Αριθμός ακαδημαϊκών ωρών: 5 (1 Ακαδημαϊκή Ώρα = 45 λεπτά)

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Finanzfit # 3 με θέμα «Ασφάλειες» προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτή, και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η διάρκειά του να είναι περίπου 4 ώρες, και να διεξάγετα σε ομάδα. Μεμονωμένες ασκήσεις ή μεμονωμένα τμήματα του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο εργαστήριο. Για τη διευκόλυνση της δόμησης του εργαστηρίου ή της χρήσης των μεμονωμένων ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.
Βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες. Το επίκεντρο του εργαστηρίου είναι, φυσικά, η ασφάλιση.
Οι πέντε ενότητες βασίζονται η μια στην άλλη ως εξής:

 1. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το θέμα με δικές τους γνώσεις και διαίσθηση.
 2. Στην επόμενη φάση διδάσκονται βασικά πράγματα σχετικά με τις ασφάλειες: οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να πάρουν μια ιδέα σχετικά με το πότε μπορεί να είναι χρήσιμη μια ασφάλεια.
 3. Οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων για τις ασφάλειες εμβαθύνονται, π.χ., μέσω της κατανόησης του μηχανισμού λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος, ή μέσω της εκμάθησης των τρόπων χειρισμού των ασφαλίσεων, με χρήση παραδειγμάτων.
 4. Για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παίξουν μίνι-παιχνίδια στο webapp.
 5. Τέλος, στο webapp είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μαθησιακής επιτυχίας και την εμβάθυνση των γνώσεων με την βοήθεια των ψηφιακών μέσων. 

Λήψη

Εργαστήριο #4: Ρευστότητα

Θέμα: Ρευστότητα
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 21 σελίδες
Συνολική διάρκεια: περίπου 3 ½ ώρες
Αριθμός ακαδημαϊκών ωρών: 5 (1 Ακαδημαϊκή Ώρα = 45 λεπτά)

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Finanzfit # 4 με θέμα «Ρευστότητα» προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτή, και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η διάρκειά του να είναι περίπου 3 ½  ώρες, και να διεξάγετα σε ομάδα. Μεμονωμένες ασκήσεις ή μεμονωμένα τμήματα του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο εργαστήριο. Για τη διευκόλυνση της δόμησης του εργαστηρίου ή της χρήσης των μεμονωμένων ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.
Βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες. Το επίκεντρο του εργαστηρίου είναι, φυσικά, η ρευστότητα.
Οι πέντε ενότητες βασίζονται η μια στην άλλη ως εξής:

 1. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το θέμα με δικές τους γνώσεις και διαίσθηση.
 2. Στην επόμενη φάση οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πάρουν μια ιδέα σχετικά με τη δική τους ρευστότητα, μέσω της ανάλυσης του σε τι δαπανούν σε τακτική βάση τα χρήματά τους.  
 3. Οι αποκτηθείσα γνωση σχτικά με τη ρευστότητα εμβαθύνεται μέσω της δημιουργίας του πίνακα των μηνιαίων δαπανών, και της εκμάθησης του πως πραγματοποιείται ο έλεγχος των χρημάτων.
 4. Για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παίξουν μίνι-παιχνίδια στο webapp.
 5. Τέλος, στο webapp είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μαθησιακής επιτυχίας και την εμβάθυνση των γνώσεων με την βοήθεια των ψηφιακών μέσων. 

Λήψη

Εργαστήριο #5: Τραπεζικοί λογαριασμοί

Θέμα: Τι ειναι ο τρεχουμενος λογαριασμος και πως μπορω να την χρησιμοποιησω;
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 36 σελίδες
Συνολική διάρκεια: περίπου 4 ½ ώρες
Αριθμός ακαδημαϊκών ωρών: 6 (1 Ακαδημαϊκή Ώρα = 45 λεπτά)

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Finanzfit #5 με θέμα "Τραπεζικοί λογαριασμοί" προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτή, και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η διάρκειά του να είναι περίπου 4 ½ ώρες, και να διεξάγετα σε ομάδα. Μεμονωμένες ασκήσεις ή μεμονωμένα τμήματα του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο εργαστήριο. Για τη διευκόλυνση της δόμησης του εργαστηρίου ή της χρήσης των μεμονωμένων ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.
Βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες. Το επίκεντρο του εργαστηρίου είναι, φυσικά, οι τραπεζικοί λογαριασμοί.
Οι πέντε ενότητες βασίζονται η μια στην άλλη ως εξής:

 1. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το θέμα με δικές τους γνώσεις και διαίσθηση.
 2. Στην επόμενη φάση οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πάρουν μια ιδέα σχετικά με το πότε ένας τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να είναι χρήσιμος. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να σκεφτούν το εισόδημα και τις δαπάνες τους.
 3. Οι γνώσεις των εκπαιδευόμενων εμβαθύνονται μέσω της κατανόησης του τι ακριβώς είναι ο τραπεζικός λογαριασμός και για ποιους σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 4. Για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παίξουν μίνι-παιχνίδια στο webapp.
 5. Τέλος, στο webapp είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μαθησιακής επιτυχίας και την εμβάθυνση των γνώσεων με την βοήθεια των ψηφιακών μέσων.  

Λήψη

Εργαστήριο #6: Σχεδιασμός συνταξιοδότησης

Θέμα: Σχεδιασμός συνταξιοδότησης
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 22 σελίδες
Συνολική διάρκεια: περίπου 4 ώρες
Αριθμός ακαδημαϊκών ωρών: 5 (1 Ακαδημαϊκή Ώρα = 45 λεπτά)

 

Περιγραφή:

Το Εργαστήριο Finanzfit #6 με θέμα «Σχεδιασμός συνταξιοδότησης» προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτή, και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η διάρκειά του να είναι περίπου 4 ώρες, και να διεξάγετα σε ομάδα. Μεμονωμένες ασκήσεις ή μεμονωμένα τμήματα του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο εργαστήριο. Για τη διευκόλυνση της δόμησης του εργαστηρίου ή της χρήσης των μεμονωμένων ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.
Βασικές γνώσεις σχετικά για τη διαχείριση χρημάτων αναπτύσσονται σε πέντε ενότητες. Το επίκεντρο του εργαστηρίου είναι, φυσικά, ο σχεδιασμός συνταξιοδότησης.
Οι πέντε ενότητες βασίζονται η μια στην άλλη ως εξής:

 1. Πρώτον, οι εκπαιδευόμενοι προσεγγίζουν το θέμα με δικές τους γνώσεις και διαίσθηση.
 2. Στην επόμενη φάση στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται βασικές οικονομικές γνώσεις: οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να σκεφτούν το εισόδημα και τις δαπάνες τους, καθώς και την δυνατότητα αποταμίευσης που διαθέτουν.  
 3. Οι αποκτηθείσες ικανότητες εμπεδώνονται από τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εξοικίωσής τους με το μοντέλο συνταξιοδότησης των τριών σταδίων.
 4. Για τον έλεγχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παίξουν μίνι-παιχνίδια στο webapp.
 5. Τέλος, στο webapp είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο πολυμέσων, για την εξασφάλιση της μαθησιακής επιτυχίας και την εμβάθυνση των γνώσεων με την βοήθεια των ψηφιακών μέσων.  

Λήψη

Εργαστήριο #7: Πληροφοριες

Θέμα: Additional material to supplement or reinforce
Φορματ: PDF
Μέγεθος: 23 σελίδες

 

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Finanzfit #7 "Πληροφοριες" προορίζεται για χρήση από εκπαιδευτές και δεν είναι κατάλληλο για ανεξάρτητη μελέτη. Το εργαστήριο περιέχει ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα εργαστήρια, ή να παίζουν τον ρόλο του πρόσθετου υλικού, ειδικά για τους εκπαιδευόμεενους που ολοκληρώνουν τις ασκήσεις τους πιο γρήγορα σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Για τη διευκόλυνση της δόμησης της χρήσης των ασκήσεων, για κάθε άσκηση αναγράφεται η προγραμματισμένη διάρκειά της.

Λήψη